2013 2012 2011
Quick Tour Of HP Quick Test Pro

Mobile Automation Testing

 • Thời gian: 8h30 - 12h (26/10/2013)
 • Địa điểm: Viện tin học pháp ngữ IFI
 • Diễn giả: Nguyễn Tuấn Tú
 •                Nguyễn Ngân Bình

Quick Tour Of HP Quick Test Pro

Quick Tour Of HP Quick Test Pro

 • Thời gian: 14h30 - 17h (28/09/2013)
 • Địa điểm: Aiti Education
 • Diễn giả: Nguyễn Ngân Bình

Manual & Automation Testing

 • Thời gian: 14h30 - 17h (13/07/2013)
 • Địa điểm: Aiti Education
 • Diễn giả: Nguyễn Ngân Bình

We are from TesterVN

 • Thời gian: 08h30 - 12h (27/04/2013)
 • Địa điểm: Athena Education
 • Diễn giả: Nguyễn Ngân Bình
 •                Nguyễn Diệu Linh

Automation Testing

 • Thời gian: 08h30 - 12h (16/12/2012)
 • Địa điểm: Seta-International Vietnam
 • Diễn giả: Nguyễn Diệu Linh
 •                Nguyễn Tuấn Tú

WE ARE TESTER

 • Thời gian: 30/6/2012 & 01/7/2012
 • Địa điểm: CMC Tower
 • Diễn giả: Nguyễn Tuấn Tú
 • Doãn Thị Xuân & Nguyễn Thị Thu Hà

Smartphone Testing

 • Thời gian: 8h30 - 12h (03/03/2012)
 • Địa điểm: Fsoft House
 • Diễn giả: Nguyễn Tuấn Tú,
 • Đinh Tiến Hùng & Phạm Tuấn Anh

Mobile Testing

 • Thời gian: 9h30 - 11h30 (26/11/2011)
 • Địa điểm: Seta-International Vietnam
 • Diễn giả: Nguyễn Tuấn Tú